Verder winkelen

Privacy policy

Algemeen MINDedit:

MINDedit,
gevestigd aan Watergoorweg 48, 3862MA te Nijkerk en aan Prinses Margrietlaan 12, 8881 CK te West-Terschelling,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mindedit.nl
Adres: Watergoorweg 48, 3861 MA te Nijkerk
Adres 2: Prinses Margrietlaan 12, 8881 CK te West Terschelling
Telefoonnummer: +31 6 83 990 206
Edith de Witt- Roos is de Functionaris Gegevensbescherming van MINDedit.
Zij is te bereiken via edith@mindedit.nl

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

MINDedit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres

1) Voor- en achternaam

1.1 Doel: Wij gebruiken uw voor- en achternaam voor het adresseren van facturen en om persoonlijk contact te hebben met u als cliënt.

2) Adresgegevens

2.1 Doel: Wij gebruiken uw adresgegevens alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en voor het adresseren van facturen.

3) Telefoonnummer

3.1 Doel: Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen om u persoonlijk te contacteren wanneer dat wenselijk is.

4) E-mailadres

4.1 Doel: Wij gebruiken uw e-mailadres voor het verzenden van de facturen, voor het maken van afspraken of andere klant en praktijk gerelateerde zaken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

MINDedit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, met als doel het kunnen uitvoeren van een op uw hulpvraag afgestemde begeleiding:

- Gezondheid
- Persoonlijke ontwikkeling
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- Burgerservicenummer (BSN), alleen wanneer betaling vanuit PGB plaatsvindt
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, via intakeformulier/behandelovereenkomst, via contactformulier op website, via telefonisch contact of tijdens de begeleiding/behandeling.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via edith@mindedit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

MINDedit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Op dit moment geldt een termijn van 20 jaar voor de verzamelde medische gegevens en 7 jaar voor de belastinggegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

MINDedit zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen, wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MINDedit en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edith@mindedit.nl Verwijdering van gegevens kan niet plaatsvinden als wetgeving ons verplicht informatie te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

MINDedit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

MINDedit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via edith@mindedit.nl

11 Oktober 2023
Privacyverklaring GAT:

Bekijk privacyverklaring GAT